Image Autorem dnešního prvního dílu seriálu Príklady pohybových hier pre detské kategórie vo futbale na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com je nový slovenský autor, trenér mládeže a pedagog Univerzity Mateja Bela z Bánské Bystrice Miroslav Nemec.

"V príspevku chcem prezentovať praktické príklady (zásobník) v praxi overených pohybových hier, ktoré som využíval ako tréner futbalových družstiev prípraviek a mladších žiakov vo veku 8 - 12 rokov," říká trenér Miroslav Nemec.

A následně dodává: "V prvej časti uvediem pohybové hry, ktoré zdôrazňujú rozvoj kondičných schopností a koordinačných schopností, v druhej pohybové hry na rozvoj herných zručností. Vzhľadom k rozsahu príspevku uvádzam len obmedzený počet hier, ktoré majú slúžiť skôr ako príklady."


V rámci tréningového procesu, je potrebné aby tréneri pri napĺňaní jeho obsahu využívali ako jednu z metodických foriem aj rôzne podoby hier - najmä hry pohybové, ktoré by mali dopĺňať "serióznu" tréningovú činnosť. Ich využitie je rôzne - najčastejšie by sa mali objavovať u detí (žiacke kategórie), menej u mládeže (dorastenci) a najmenej u dospelých.

Z pohľadu ich využitia je veľmi dôležité pochopiť ich význam v jednotlivých vekových obdobiach. U malých detí (5 - 8 rokov) slúži hra najmä na hranie - toto hranie ešte nemá podobu súťaženia, víťazenia, ale podstatou je vlastné hranie sa - niečo skúsiť, vytvoriť, zvládnuť (osvojovanie si základných pohybových návykov - skákanie, behanie, chytanie lopty, triafanie, kopanie do lopty, naháňanie sa a pod.). Pravidlá sa často vytvárajú až v priebehu hry.

U starších detí začína prevládať potreba hrať. Cieľom nie je vlastné hranie sa, ale snaha dosiahnuť určitý výkon, zvíťaziť nad niekým. Súperenie jednotlivcov, skupiniek (dvojice, trojice) alebo celých družstiev. Výrazne sa tu prejavuje potreba porovnávať si navzájom úroveň svojich schopností (silových, rýchlostných, vytrvalostných, koordinačných) a zručností (žonglovanie s loptou, triafanie bránky a pod.).

 


Ako som už naznačili s pribúdajúcim vekom hráčov ustupujú hry v tréningovom procese do úzadia. U dospelých slúžia hry najmä na uvoľnenie atmosféry a môžu pomôcť trénerovi pri utužovaní kolektívu (vzťahy medzi hráčmi).

Pre tréningovú prax je potrebné vyzdvihnúť, že pohybové hry okrem rozvoja pohybových schopností a zručností rozvíjajú aj taktické myslenie a pozitívne vplývajú aj na psychiku hráčov. Napr. upevňovanie sebavedomia (menší proti väčšiemu, starší proti mladšiemu a pod.). Z jednotlivých druhov hier doporučujeme využívať najmä drobné hry, súťaže družstiev (štafety), turnaje, bojové hry a pod.

Hry (prípadne použitie herného - súťaživého motívu v realizovaných cvičeniach) pomáhajú vyvolať resp. zvýšiť záujem hráčov o činnosť (tréningový proces). Pre svoju emotívnosť zaisťujú vysokú aktivitu a hlavne často pomáhajú uvoľniť tzv. drilovú atmosféru (resp. monotónnosť cvičení) tak typickú pre tréningový proces vo futbale.

Na záver považujem za potrebné konštatovať, že podstatné a dôležitejšie je, aby si každý tréner už od začiatkov svojej kariéry, na základe dostupných informácii aké poskytuje napr. aj táto internetová stránka, osvojil potrebné základné teoretické a metodické východiská. Utvoril si svoju trénersku filozofiu a postupne si sám začal vytvárať nové formy (zásobníky) hier a cvičení, ktoré zodpovedajú podmienkam, úrovni, kvalite a veku hráčov a samozrejme aj jeho predstavám.

 Nie je nič horšie než tréningová rutina a monotónnosť obsahu. Zmena je život.

Pri každej hre uvádzam jej zameranie, popis a možné obmeny.

(A) Hry na rozvoj silových schopností:

1. Kto doskočí najďalej? - odrazová sila a rýchlostná sila

Hráči bežia v dvojiciach/trojiciach za sebou od jednej bránky ku druhej. Pomalý beh, do ktorého zaraďujeme nasledovné cvičenie - beh s poskokmi, 10 - 15 x silný odraz pravou nohou so snahou doskočiť čo najďalej. Najlepšieho vyhodnotíme.

Opakujeme 2x
Obmena: Odraz 10 - 15x ľavou nohou

2. Napodobovačka - rozvoj silovej vytrvalosti

Družstvo beží v troj-, štvor- alebo päťčlenných skupinách od jednej bránky ku druhej. Určený hráč vykonáva rôzne cvičenia a ostatní členovia sa ho snažia napodobňovať. (Napr. beh s poskokmi, beh s poskokmi so silným odrazom s podporou paží, beh s dvíhaním kolien (stehno do vodorovnej polohy).

Opakujeme 2 - 3x

3. Preskakovačka - rozvoj odrazovej sily, frekvenčnej rýchlosti

Dvojice hráčov. Hráč A sedí na zemi, rozkročí nohy a upaží. Hráč B behá okolo neho a preskakuje nohy a ruky. Ktorý hráč družstva vykoná 5 - 8 prebehov s preskokmi skôr. Potom výmena úloh.

4. Kto skôr - rozvoj silovej vytrvalosti

Hráči sa rozostavia do kruhu a absolvujú nasledovné skokanské cvičenia po 20 - 30 opakovaní na jednu činnosť. Hráči voľne rozostavení po ihrisku na signál začnú znožnými poskokmi - dopredu, dozadu, doľava a doprava (do všetkých 4 smerov).

Obmeny: Poskoky na pravej nohe - 10 - 15x vľavo, vpravo, dopredu a dozadu.
Poskoky na ľavej nohe - 10 - 15x vľavo, vpravo, dopredu a dozadu.

(B) Hry na rozvoj vytrvalostných schopností:

5. Dodrž vzdialenosť - rozvoj všeobecnej vytrvalosti

Ide o 30 min. neprerušovaný beh okolo ihriska. Rozdelíme družstvo do dvoch (troch) skupín s cca 50 m odstupom. Skupiny bežia rovnakým voľným tempom, tak aby sa nedobehli.

6. Nedaj loptu - rozvoj špeciálnej vytrvalosti

Rozdelíme družstvo na 3 družstvá po 4 hráčoch. Na ihrisku rozmerov 20 x 40 sa snaží družstvo udržať prihrávaním rukami loptu. Hrá najprv mužstvo A proti mužstvu B. Hráči mužstva C sa pohybujú (vedú loptu) v tomto čase s viacerými loptami na druhej polovici ihriska. Po 5 min. hrá mužstvo A proti mužstvu C, mužstvo B sa pohybuje voľným tempom s loptami. Potom hrá mužstvo B a C oproti sebe. Celý priebeh sa opakuje. Vytvorí sa takto celkový hrací čas 20 min. pre každé mužstvo a navyše, 10 min. práca s loptou vo voľnom tempe.