Image Trenérský portál www.trenink.com dnes přináší recenzi na knihu s názvem Trenér fotbalu - licence "C", která vznikla jako studijní materiál a současně reakce na nový trenérský licenční řád ČMFS, který v roce 2002 zrušil statut "Trenér OFS", zavedl nejnižší trenérskou kvalifikaci v podobě "C" licence.

Knihu vydalo nakladatelství Olympia jako učební text pro vzdělávání trenérů okresních fotbalových svazů. Autory publikace jsou PaedDr. Jaromír Votík, CSc., který vydal i další publikace s trenérskou problematikou ( Fotbalová školička (4-6 let), Fotbal - trénink budoucích hvězd, Fotbalová cvičení a hry) a Jiří Zalabák, ředitel Oddělení vzdělávání trenérů ČMFS.

Publikace je určena začínajícím mládežnickým trenérům a nabízí svým čtenářům-trenérům (rodičům) základní informace z řady tematických odvětví, které přímo či nepřímo zasahují do problematiky tréninkového procesu v kopané s důrazem na mládežnické věkové kategorie.

Obsah knihy by, po jeho důkladném prostudování, měl umožnit čtenářům-studentům úspěšně dokončit trenérský licenční kurz a získat tak trenérskou licenci "C" a současně je připravit na následné studium vzdělávacího programu "B" licence.

Obsah a rozdělení knihy

Kniha, přes svou relativní stručnost, má téměř sto třicet stránek a je rozdělena na deset hlavních kapitol. Po úvodu, kde je čtenář seznámen s obsahem a cílem knihy mohou čtenáři ve druhé a třetí knize vskutku velmi stručně nahlédnout do historie fotbalu, v případě třetí kapitoly se shodou okolností na třech stránkách autoři věnují vývoji systému hry a základního rozestavení hráčů, vše doplněno o schématické zobrazení.

Jednostránková čtvrtá kapitola popisuje a charakterizuje trendy v současném fotbale, zmíněno je především neustále zvyšování požadavků na intenzitu herních činností a to vše při zvětšování složitosti herních situací. Zdůrazněn je fakt, že intenzita zatížení v utkání je nepravidelná, což řada trenérů v tréninkovém procesu stále ještě nerespektuje. Autoři apelují na nutnost přiblížení podmínek tréninkového procesu podmínkám utkání.

Pátá, jedná z důležitých kapitol, se věnuje hernímu výkonu. V úvodu se čtenáři seznámí s druhy herního výkonu, aby následně byly vysvětleny základní pojmy a především pak obsah herního výkonu v jednotlivých podkapitolách - herní činnosti jednotlivce, hra brankáře, herní kombinace, herní systémy a standardní situace.

Nejdůležitější a nejobsáhlejší kapitolou celé knihy, je kapitola šestá popisující didaktické formy tréninkového procesu. Vysvětleny jsou základní organizační formy, v tomto případě tréninková jednotka, stejně jako i její rozdělení na části (úvodní, průpravnou, hlavní, závěrečnou) a obsah a posloupnost jednotlivých částí. Autoři čtenářům pak osvětlují i pojmy sociálně-interakční formy a metodicko-organizační formy.

Ve stejné kapitole je obsáhlý katalog pohybových her, průpravných a herních cvičení a průpravných her. Před vlastním katalogem je vysvětlena použité grafické označení a symbolika. Každé jednotlivé cvičení je označené číslem, názvem, oblastí na které je cíleno a pro které je určeno, některá cvičení jsou doplněná o grafické znázornění. Obvykle složitější cvičení ještě bývají bohatší o různé varianty cvičení.

V případě tréninků brankářů použili autoři text i grafiku cvičení z knihy Ivo Viktora Trénink brankáře, kterou tento bývalý úspěšný reprezentační brankář vydal v roce 1997.

V sedmé kapitole je rozdělen tréninkový proces, tak jak ho dnešní teoretici chápou, konkrétně tedy na nácvik, herní trénink, kondiční trénink, regeneraci a psychologickou přípravu.

Osmá kapitola se ve zkratce věnuje plánování a evidenci tréninkového procesu, což je aktivita mnohými trenéry podceňovaná, mnohdy zcela úspěšně ignorována.

Předposlední devátá kapitola se věnuje zvláštnostem sportovní přípravy dětí a mládeže, je provedeno rozdělení na kategorii přípravek, žáků a dorostenců. Kapitola však je pouze na třech stránkách.

Závěr a hodnocení

Knihy podobného ražení, tedy pro začínající trenéry na našem trhu opravdu chyběla. Její zpracování je profesionální, po technické stránce velice dobře provedená, i dělení je logické a přehledné, v tomto ohledu nelze knize nic vytknout.

Dobrý dojem z knihy však zbytečně kazí drobnosti, které částečně překrývají klady této knihy.

Prvním je fakt, že kniha je doslova poslepovaná, autoři se nevydali cestou vlastních textů, ale záplatováním z jiných kvalitních publikací. Tu si vypůjčí kapitolu, tu nějaké grafické znázornění, což by až tak zásadně nevadilo, kdyby si alespoň dali práci s užitím stejného fontu a překreslení obrázků. Svazová publikace by si to jistě zasloužila i proto, že sloužit bude řadu let.

Nejzásadnějším nedostatkem je z mého pohledu nedostatečný obsah deváté kapitoly, která by v publikaci věnované začínajícím trenérům, kteří budou z drtivé většiny působit u mládeže, měla být podstatně bohatší, třeba i na úkor některých cvičení nebo třeba historie fotbalu.

Knihu k recenzi pro portál www.trenink.com za nakladatelství Olympia laskavě poskytla Monika Charvátová{comment}