Otázka účasti rodičů na fotbalovém tréninku může být diskutabilní a závisí na konkrétních pravidlech, interních politikách klubu a z části i osobních preferencích trenéra nebo realizačního týmu. Přítomnost rodičů na fotbalovém tréninku může mít několik pozitivních vlivů, zejména pro mladší hráče fotbalových školiček nebo přípravek

Ideálně by měli trenéři a rodiče spolupracovat, aby vytvořili pozitivní a podporující prostředí pro hráče a jejich výkonnostní i osobnostní rozvoj. Klíčovým prvkem v tomto procesu je komunikace. Trenéři by měli komunikovat s rodiči, ideálně vždy na začátku každé sezóny, ohledně očekávání hráčů i rodičů na jedné straně a nastavení pravidel chování nastavovaných trenérem nebo klubem během tréninků a zápasů, na cestách na nebo z utkání, případně na společných akcích pořádaných klubem nebo konkrétním týmem.

I když přítomnost rodičů na fotbalovém tréninku může přinést řadu pozitivních aspektů, existují také situace, kdy může být přítomnost rodičů vnímána jako problematická. Je třeba se těmto situacím vyhnout, případně je včas eliminovat.


Výhody přítomnosti rodičů na fotbalovém tréninku:

Rodiče, případně jiní příbuzní, mohou svým dětem poskytovat emocionální podporu a povzbuzení jak v průběhu tréninků, tak při zápasech. Vidět rodiče u hřiště může být pro mladé hráče uklidňující, ale i motivující a může jim poskytnout pocit bezpečí, především pokud se jedná o nové prostředí nebo nový kolektiv, do kterého se hráč teprve začleňuje. Pokud se rodiče mohou chodit, alespoň čas od času, podívat na své své děti v akci, v průběhu buď tréninku nebo i v případě utkání, tak je mohou povzbuzovat při výhrách, ale i podpořit v opačných případech, že se hráči nebo celému týmu tolik nedaří.

Fotbalový trénink, ale platí to obecně pro jakýkoliv jiný sportovní trénink, je pro mladé hráče - vedle obvyklého školního kolektivu - je jednou z největší příležitostí k sociální interakci mezi svými vrstevníky, ale i směrem k dospělým, kteří nejsou členy rodiny nebo kolektivu ve škole. Přítomnost rodičů na tréninku může, především v začátcích jejich fotbalové kariéry, usnadnit komunikaci s členy realizačního týmu a vytváření přátelství mezi dětmi. Rodiče mohou, pozor ale také často nemusí, přispět k vytvoření pozitivního a příznivého prostředí na hřišti i mimo něj. 

Přátelská atmosféra může mít pozitivní vliv na efektivitu tréninků, chuti hráčů pracovat na svém i týmovém výkonu. Trenéři mohou využít přítomnost rodičů k vytvoření transparentnějšího tréninkového procesu. Rodiče mohou lépe porozumět cílům tréninku a vývoji svých dětí, čímž jim pomohou k dalšímu rozvoji.

Tím, že jsou rodiče přítomni na tréninku, mohou lépe porozumět tomu, co se děje na hřišti. Co trenér po hráčích požaduje v tréninku nebo zápase. To může vést k většímu zapojení rodičů do fotbalové komunity. Někteří rodiče, ať už tatínkové nebo maminky, se mohou aktivně zapojit do klubových nebo týmových aktivit, což může vést k lepšímu plánování a pestřejšímu obsahu tréninkových jednotek, organizaci dopravy na nebo z utkání nebo při rozvoji klubu u dalších projektů organizovaných klubem.

V případě, že rodiče jsou přítomni na tréninku, tak potom mohou snadněji komunikovat s trenérem, sledovat pokrok svých dětí a diskutovat o jejich výkonu a oblastech rozvoje na kterých je potřeba zapracovat.   

Přítomnost rodičů může přispět k vytvoření soudržného týmu v širším slova smyslu, kde jsou hráči, trenéři a rodiče spojeni společným zájmem o fotbal.

Přestože jsou výhody přítomnosti rodičů na tréninku zřejmé, je také důležité udržovat rovnováhu a respektovat pravidla, která může fotbalový klub nebo trenér stanovili pro účast rodičů na trénincích nebo zápasech. Jejich účast by měla být podporující, avšak nezasahující do tréninkového procesu.

 


Nevýhody přítomnosti rodičů na fotbalovém tréninku:

Přítomnost rodičů na fotbalovém tréninku může na některé hráče působit obráceně, tedy demotivujícím způsobem a jejich přítomnost vytváří tlak na citlivější hráče, zejména pokud rodiče vyjadřují nerealistická očekávání nebo přílišnou kritiku jak přímo během tréninku, tak třeba i po tréninku v autě na cestě domů. Někteří rodiče mohou tímto způsobem vytvářet na své děti nepřiměřený tlak, což může vést k jejich úzkosti nebo pocitu selhání, pokud se jim něco v tréninku nepovede. 

Přítomnost rodičů může, v některých případech, rozptýlit pozornost především nejmenších hráčů během tréninku, zejména pokud rodiče vyjadřují nadměrnou zvědavost nebo se snaží příliš aktivně zasahovat.

Účast rodičů na tréninku, včetně například jejich verbálních pokřiků, může vést k (ne)chtěnému vytváření tlaku na trenéra nebo k nežádoucímu vměšování do tréninkového procesu. Někdy může přítomnost rodičů narušit autoritu trenéra, zejména pokud rodiče nejsou s trenérem v souladu ohledně metodiky a vedení tréninku nebo vývoje svých dětí. Někdy mohou rodiče nesprávným chováním během tréninku vytvářet nežádoucí vzory pro své děti.


Někteří rodiče svou přítomností na tréninku mohou vědomě nebo i neúmyslně srovnávat výkony svých dětí, což může být nezdravé a může podporovat nežádoucí rivalitu mezi hráči, což ve výsledku může eskalovat ve větší problémy a osobní nevraživost mezi některými hráči. Což v důsledku může vytvářet prostor pro potenciální konflikty nebo neshody mezi rodiči, což může ovlivnit celkovou atmosféru.

 

Pro starší hráče by mohla být přítomnost rodičů omezením jejich samostatnosti a schopnosti přijímat svá vlastní rozhodnutí.


Závěr

Při rozhodování o tom, zda nějakým způsobem omezovat přítomnost rodičů na fotbalovém tréninku, případně jejich přímé i nepřímé zasahování do jeho průběhu je důležité najít rovnováhu a zajistit, aby jejich role byla podporující a respektovala klubem nebo trenérem pravidla a autoritu trenéra. Klíčová je komunikace mezi rodiči a realizačním týmem. Vždy je vhodné, pokud je to prakticky realizovatelné, a hledat řešení, které bude pro všechny strany přijatelné.

Vždy je důležité, aby byla komunikace očekávání a pravidel jasná mezi trenérem, hráči a rodiči. Většina fotbalových klubů má stanovená pravidla pro účast rodičů na trénincích, a proto je nejlepší se na tato pravidla informovat a respektovat je.

 

TIP REDAKCE