Image Autorem útlé knížečky s názvem Fotbalové cvičení a hry, kterou vydalo na podzim roku 2005 nakladatelství Grada Publising, je PaedDr. Jaromír Votík, v současné době asistent trenéra Michálka v prvoligové FC Viktorii Plzeň a zároveň vedoucí katedry tělesné a sportovních výchovy Pedagogické fakulty Západočeské univerzity.

Kniha vyšla jako součást edice Děti a sport, která si dala za cíl srozumitelnou formou seznámit zájemce z řad trenérů, učitelů, studentů a v neposlední řadě rodičů hráčů mládežnických týmů různých výkonnostních úrovní se základními sportovními návyky, které by si děti měly osvojit nejen pro zdravý vývoj, ale především jako základ budoucí specializované sportovní přípravy.

Dnes recenzovaná publikace nepřímo navazuje na knihu Fotbal - trénink budoucích hvězd, kterou též vydalo nakladatelství Grada Publising. Záměrem autora je nabídnout čtenářům, po nezbytném teoretickém úvodu, více než stovku průpravných, herních cvičení a průpravných her a především pak jejich správnou aplikaci během tréninkového procesu.

Vedle předmluvy je kniha Fotbalová cvičení a hry rozdělena na čtyři základní kapitoly - Úvod, Teoretické minimum, Nácvik a herní trénink a Použitá a doporučená literatura, z čehož stěžejními a nejobsáhlejšími jsou ty dvě prostřední.

Teoretické minimum

V této kapitole se čtenář dozví o základním zjednodušeném dělení tréninkové jednotky z pohledu fyziologického hlediska a časové posloupnosti na část úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou, tak i o využívání různých tréninkových forem (hromadné, skupinové, indviduální) a metodicko-organizační dělení na průpravné a herní cvičení, průpravné a pohybové hry.

Podkapitola Bioenergetické zajištění pohybové činnosti v základních obrysech nastiňuje tuto problematiku a autor si vystačí pouze s dělením na dva způsoby získávání energie - bez a za přístupu kyslíku, což shledávám jako ne zcela dostačující, ale na autorovu obranu musím uvést, že doporučuje použít pro hlubší studium jinou literaturu s čímž se já plně ztotožňuji.

Naopak velice kladně hodnotím podkapitolu Jak manipulovat se zatížením, která na základě předcházející kapitoly krůček po krůčku vede trenéra jak manipulovat se zatížením během tréninkové jednotky. Stanovit si cíl , zvolit zaměření a provést výběr forem a prostředků. Následně je na trenérovi, aby zvolil intenzitu provádění cvičení, délku trvání, počet opakování v sérii a případně i počet sérií.

V publikované tabulce je velice přehledně popsáno a vysvětleno jak změna podmínek působí na děj v hrách nebo cvičeních. Na dvou grafických diagramech hrací plochy je znázorněn doporučený poměr hráčů k velikosti hrací plochy

Nácvik a herní trénink

Hned v úvodu kapitoly Nácvik a herní trénink jsem uvítal přehlednou tabulku použitých grafických symbolů, které mnohým připadají samozřejmé, přesto jejich pochopení a hlavně zažití může řadě začínajících trenérů činit problémy.

Některé publikace tento seznam neuvádějí vůbec, některé až ve svém závěru. Zařazení před kapitolu ve které jsou diagramy cvičení stěžejním obsahem považuji za zdařilé.

Navíc je pro lepší orientaci v publikaci jednotlivým tréninkovým formám a činnostem přidělen unikátní piktogram.

Celá kapitola je rozdělena do několika následujících podkapitol:

(1) Manipulace s míčem - cvičení pro získání "citu pro míč"
(2) Koordinační a rychlostně-koordinační cvičení
(3) Cvičení pro vnímání prostoru a rychlou orientaci prostoru
(4) Individuální herní činnosti (obsahuje 4 další podkapitoly)
(5) Skupinové herní činnosti a týmová součinnost

Vedle názvu a čísla cvičení (celkem 150) obsahuje každé cvičení grafické znázornění, vlastní podrobný popis a u části cvičení jsou čtenářům nabídnuty obměny a varinaty.

Výběr cvičení je pestrý, začínající trenéři i když nepřistoupí k vlastním úpravám mají dostatečnou zásobárnu her a cvičení. A i zkušený trenér najde cvičení které ho zaujme, stejně tak však nalezne i cvičení která byla několikrát otištěna v několika publikacích a odborných časopisech. Jsou to ale cvičení osvědčená, takže jejich zařezení lze pochopit.

Závěr

Počtem 128 stran nepatří tato kniha rozhodně mezi obzvlášť rozsáhlá díla, to však nezpochybňuje důvody vzniku této publikace. Naopak, autor přesně jde za svým vytyčeným cílem - poskytnout začínajícím trenérům mládežnických týmů vedle stručného výtahu z teoretického minima především široký výběr praktických her a cvičení, které se tak mají stát inspirací pro trenérskou práci.

Je pak pouze na samotných trenérech-čtenářích zda tento zdroj informací upraví, vymyslí vlastní varianty cvičení a jakým způsobem je přenesou do tréninkového procesu.

Příjemně mě překvapila kapitola Jak manipulovat se zatížením, její výsledné zpracování do tabulky a v diagramu. Stejně tak jako žádoucí vidím předřazení tabulky použitých grafických symbolů před kapitolu s diagramy her a cvičení.

A při velice příznivé ceně 119,- korun by tato publikace nejen že neměla chybět žádnému trenérovi, ale těm začínajícím by měla být přímo doporučována jako odrazový můstek pro jejich vlastní práci a inspiraci pro tvorbu zajímavého tréninkového programu.

Tuto knihu Fotbalová cvičení a hry si můžete zakoupit na stránkách www.sportfotbal.cz

Knihu k recenzi za nakladatelství Grada Publising laskavě poskytla RNDr. Ivana Kočí{comment}