Image Na stránkách trenérského portálu trenink.com přináąíme daląí recenzi na knihu s tématikou fotbalového tréninku, publikaci vydalo tento rok Grada Publising a pod knihou je podepsán pětičlenný autorský kolektiv pod vedením Rudolfa Psotty, docenta Fakulty tělesné výchovy a sportu (FTVS) na Univerzitě Karlově v Praze, který se zaměřuje předevąím na fyziologii střídavého zatíľení.

Kniha má název Fotbal - kondiční trénink, vyąla v ediční řadě Sport a má podtitul moderní koncepce tréninku, principy, metody a diagnostika teorie sportovního tréninku. Jedná se o originální publikaci českých autorů, která čtenářům nabízí moderní a předevąím ucelený přístup ke kondičnímu, předevąím pak fotbalovému kondičnímu tréninku.

 


Co kniha přináší? Komu je určena a co nabízí? To vše v recenzi na www.trenink.com.

Kniha nabízí trenérům vąech výkonnostních stupňů, studentům, odborníkům ze sportovního odvětví i daląí odborné veřejnosti kompaktní výklad této problematiky, která nejde pouze po povrchu, ale na vąe nahlíľí komplexně a do hloubky.

Cílem autorů bylo vysvětlit základní východiska, principy a metody kondičního tréninku, stejně jako jeho následné hodnocení, který jiľ dnes musí být součástí tréninkových programů fotbalových týmů.

Důvodem vydat tuto knihu určitě byla i skutečnost, ľe v české republice jeątě nevyąla ľádná podobná publikace, která by se věnovala problematice kondičního tréninku. Druhý důvodem, který jistě má svou nezanedbatelnou váhu je skutečnost, ľe problematika kondičního tréninku přináąí během poslední dobu spoustu nových informací, které přináąí nové náhledy a pohledy.

Rozdělení knihy

Kniha kniha, která čítá dvěstě dvacet stran je rozdělena na devět základních kapitol, kapitolu doporučené literatury a v samém závěru velice důleľitý rejstřík. Devět kapitol je rozděleno na daląích sedmdesát podkapitol tak, ľe průměrně kaľdá z kapitol obsahuje právě devět těch z nich.

Kapitoly knihy

(1) Pohybová a fyziologická charakteristika fotbalu
(2) Trénink pohybové rychlosti
(3) Anaerobní rychlostně vytrvalostní trénink
(4) Trénink svalové síly
(5) Trénink vhazování na deląí vzdálenost, výskoku a dovednosti běľeckého sprintu
(6) Metoda senzomotorické stimulace v tréninku fotbalu
(7) Aerobní trénink
(8) Diagnostika trénovanosti hráčů fotbalu
(9) Testování pohybové výkonnosti hráčů fotbalu

Obsah knihy

První kapitola popisuje současný fotbal, jeho vývoj a poznatky o pohybových a fyziologických charakteristikách současného fotbalu, měla by být určitým vodítkem, které ukazuje směr a koncepcí, kam se bude v budoucnosti ubírat.

Druhá a třetí kapitola se věnuje anaerobnímu tréninku (pohybová rychlost a anaerobně rychlostně vytrvalostní trénink). Čtvrtá kapitola rozebírá trénink svalové síly, pátá a ąestá kapitola na ni navazují. Sedmá kapitola uzavírá blok těchto kapitol, kdyľ se věnuje aerobnímu tréninku.

Předposlední kapitola popisuje současné trendy v laboratorní diagnostice trénovanosti a poslední devátá kapitola s testy pro hodnocení tělesné výkonnosti.

Obsah vąech kapitol je podobný, důraz je kladen na vysvětlení podstaty problémů, principů a metod tréninku. Autoři netvořili zásobník praktických cvičení, ale spíąe jako výběr příkladů metod a postupů.

Zpracování knihy

Kniha je velice účelně zpracována, nadpisy výrazně oddělují kapitoly i podkapitoly, podle velikosti nadpisu lze poznat o jak důleľitou kapitolu se jedná, vąe zdůrazňují na stranách umístěné piktogramy, které se při častějąím listováním knihou vryjou čtenáři do hlavy.

Publikace obsahuje řadu černobílých fotografií, které vypomohou tam, kde by se o vysvětlení snaľily tři odstavce textu. Stejně tak kniha obsahuje mnoľství grafů, skic a tabulek, které jsou velice srozumitelné a čtenář se v nich dobře orientuje.

Neocenitelným pomocníkem je rejstřík v závěru knihy, který Vám usnadní hledání v knize.

Závěr

Autorům se tato publikace povedla. Naąli mezeru, které zde jiľ řadu let byla a dostatečně ji vyplnili. Nejen vąak ľe ji vyplnili, ale povedlo to předevąím kvalitním materiálem, který by opravdu neměl chybět ľádnému trenérovi, přípravkou počínaje a první ligou konče.

Pokud dodrľí sliby dané v knize, pak se můľeme v brzké době těąit na daląí knihu, která bude rozvíjet i daląí témata jako například trénink koordinace, flexibility, trénink mládeľe a daląích.

Kniha má stanovenou cenu na 175 Kč, coľ se dle mého názorů zcela adekvátní cena za kvalitu, kterou dostanete. Je to asi nejkvalitnějąí kniha, kterou jsme měli moľnost pro trenink.com recenzovat.

Jedinou vadou na kráse, této jinak této veskrze pozitivní recenze, je fakt, ľe kniha občas působí jakoby na ni autoři pracovali odděleně, jakoby se jednalo o uměle spojené práce, sice dobře spojené, přesto to je znát.

Tuto knihu Fotbal - kondiční trénink si můžete zakoupit na stránkách www.sportfotbal.cz

Knihu k recenzi pro portál trenink.com za nakladatelství Grada Publising laskavě poskytla RNDr. Ivana Kočí 

 

TIP REDAKCE